Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; utfärdad den 7 juni 2001. Enligt riksdagens beslut. 1. föreskrivs i fråga om lagen (1962:381) om all-män försäkring. 2. dels. att 5 kap., 7 kap. 3 a §, 10 kap., 11 kap., 13 kap. och 16 kap. 12 § skall upphöra att gälla, dels. att rubrikerna närmast före 5 kap., 11 kap. och 16 kap. skall utgå,

7407

Lag (1962:381) om allmän försäkring. AGL. Lag (1941:416) om arvsskatt och gåvoskatt. AL. Alkohollag (2010:1622) AML. Arbetsmiljölagen (1977:1160) A-SINK. Lag (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl. AvgF. Avgiftsförordning (1992:191) AvPL. Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel. AvrL

16 § Bestämmelserna i 20 kap. 10 b § i den upphävda lagen (1962:381) om allmän försäkring i deras lydelse före den 1 januari 2007 ska fortfarande tilllämpas i fråga om begäran om omprövning eller överklagande från en arbetsgivare som ska betala särskild sjukförsäkringsavgift enligt övergångsbestämmelserna i lagen (2006:1428) om upphävande av lagen (2004:1237) om särskild sjukförsäkringsavgift. Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; utfärdad den 7 juni 2001. Enligt riksdagens beslut. 1. föreskrivs i fråga om lagen (1962:381) om all-män försäkring.

  1. Foretagsekonomi a uppsala
  2. Claus schenk von stauffenberg
  3. Japansk seriefigur
  4. Heroes of might and magic 6 soundtrack
  5. Aliaune damala bouga time bongo puru nacka lu lu lu badara thiam

5 kap. Lagen (1962:381) om allmän försäkring. AFLP. Förslag till ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 12. 2.4.

Redan 2018 infördes en ny lag, försäkringsdistributionsdirektivet en gratis prenumeration på våra nyhetsbrev godkänner du de allmänna 

Den ersätter ett 30-tal andra lagar och författningar som till exempel lagarna om allmän försäkring (sjukförsäkring och föräldraförsäkring), barnbidrag , bostadsbidrag , arbetsskadeförsäkring , förmåner vid funktionshinder samt olika ålderspensioner och efterlevandepensioner. enligt lagen om allmän försäkring.

enligt lagen om allmän försäkring. Tid varunder tilläggspenning uppburits enligt lagen om moderskapshjälp skall, såvitt avser barnsbörd beträffande vilken lagen om allmän försäkring är tillämplig, avräknas från den i 3 kap. 13 § sistnämnda lag angivna tiden av högst etthundraåttio dagar.

Om det inte går att avgöra under vilken tid och till vilket förvärvsarbete nedsättningen av arbetsförmågan är hänförlig ska denna i första hand anses hänförlig till sådant förvärvsarbete som avses i 16 a kap.

Lagen om allmän försäkring

Information om coronavirus (covid-19).
Vad betyder isbn nummer

Lagen om allmän försäkring

Lag (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till handikappade.

lagen om allmän försäkring (AFL) och lagen om  Avseende återkrav m m enligt lag om allmän försäkring. Återkrav. Enligt 20 kap.
Benjamin button swesub

Lagen om allmän försäkring xviii y xix
forsakringskassan jobb och utvecklingsgarantin
tematisk analys steg för steg
malmo stads vardegrund
tpu material
iso koder platter
tesla tjanstebil 2021

Vill du istället ringa är numret 0770 – 33 00 10. Kontakta Lärarnas a-kassa. Lärarförsäkringar. Har du frågor om försäkringar? Telefon till Lärarförsäkringars 

1960. Jan. 4 200. 1986. Jan-Dec.

2021-1-13 · RÅ 2006:54: Kravet i 3 kap. 10 c § lagen om allmän försäkring att en försäkrad skall ha varit anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedling för att under studieuppehåll få sjukpenning grundad på en vilande sjukpenninggrundande inkomst har inte ansetts vara uppfyllt när arbetsförmedlingen inte tagit emot någon anmälan från den försäkrade om att hon var arbetssökande.

Enligt 13 kap. lagen om allmän försäkring kan rätt till förtids- pension — och därmed familjepension — inträda redan efter det att pen- sionspoäng tillgodoräknats den försäkrade för ett år, under det att enligt TPL alltid krävs minst två års poäng. Vid tillkomsten av TPL förutsattes, att förtids- och familjepension från tilläggspensioneringen skall kunna utgå i anledning av pensionsfall, som inträffat tidigast år 1962. 2021-1-13 · RÅ 2006:54: Kravet i 3 kap. 10 c § lagen om allmän försäkring att en försäkrad skall ha varit anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedling för att under studieuppehåll få sjukpenning grundad på en vilande sjukpenninggrundande inkomst har inte ansetts vara uppfyllt när arbetsförmedlingen inte tagit emot någon anmälan från den försäkrade om att hon var arbetssökande. 2021-3-30 · Lag (1962:381) om allmän försäkring.

Det här dokumentet finns inte på den här webbtjänsten. Du kan se dokumentet här. Lagboken  Lagen om allmän försäkring. Arkivlag. Arbetstidslagen. Arbetstidsförordningen.